Meet Our Amazing Lesson Horses 

Shakey

Shakey

Shakira

Shakira

John Boy

John Boy

James

James

Thomas

Thomas

Vinny

Vinny

Amadeus

Amadeus

Jessie

Jessie

                  CPM STABLES

             34 South Main Street

               Newton NH 03858

             cpmstables@gmail.com

                 (603)382-5544

CPM Stables

34 South Main Street

Newton NH 03858

(603) 382-5544

cpmstables@gmail.com

Map It!